Az adásvétel kockázatai eladóként

A vevő megszerezné az ingatlan tulajdonjogát, mielőtt kifizetné a teljes vételárat

Az eladó részéről talán ez a legnagyobb kockázat. Éppen ezért az Eladó szempontjából fontos, hogy az ingatlan mindaddig az ő tulajdonában maradjon, amíg nincs kifizetve részére a teljes vételár. Természetesen a vevőnek is szüksége van biztosítékra, hogy ha kifizeti a vételárat, akkor biztosan megszerezhesse az ingatlan tulajdonjogát. A legelterjedtebb megoldás ezért az, hogy az eladó a tulajdonjogáról lemondó nyilatkozatot a szerződéssel együtt aláírja és az eljáró ügyvédnél letétbe helyezi. Az eljáró ügyvéd ezt akkor adja ki a vevő, vagy az illetékes földhivatal felé, ha az eladó visszaigazolja az ügyvéd részére, hogy a vételár megérkezett, vagy ha erre valamiért nem kerül sor, akkor a vevő bizonyítja az ügyvéd felé, hogy a vételárat kifizette. A letét kiadásának részletes szabályait a felek részben az adásvételi szerződésben, részben az ügyvédi letéti szerződésben rögzítik.

A vevő nem fizette meg a vételárat határidőre

Bár az elállás jogát a Polgári Törvénykönyv szabályozza, mégis célszerű, ha a felek a szerződésben rögzítik, hogy ilyen esetben az eladó elállhat a szerződéstől. Ez azt jelenti, hogy ha a vevő határidőre nem fizet, akkor az eladó írásban közölheti a vevővel, hogy a szerződést egyoldalúan felbontja (attól eláll). Ilyenkor a foglaló összegét az eladó megtarthatja, azonban az ezt meghaladó vételárrészleteket a vevő részére vissza kell fizetni.

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:140.§ szakasza

6:140. § [Elállás, felmondás]
(1) Ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.
(2) A jogosult jognyilatkozata érvényességéhez köteles megjelölni az elállás vagy a felmondás okát, ha ez a jog több okból megilleti. A jogosult a megjelölt elállási vagy felmondási okról másikra térhet át.
(3) A kötelezett nem követelheti az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeni megtérítését, ha a jogosult bizonyítja, hogy a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni olyan okból nem tudja, amelyért a kötelezett felelős. Ha a jogosult a szolgáltatás ellenértékét megfizette, kérheti annak visszatérítését akkor is, ha ő a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni nem tudja, és bizonyítja, hogy ennek oka olyan körülményre vezethető vissza, amelyért a kötelezett felelős.

6:153. § [A kötelezett késedelme]

A kötelezett késedelembe esik, ha a szolgáltatást annak esedékességekor nem teljesíti.

6:154. § [A kötelezett késedelmének jogkövetkezményei]

(1) Ha a kötelezett késedelembe esik, a jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.

(2) A jogosult elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha

a) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni; vagy

b) a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.

(3) A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késelemből eredő, pénztartozás esetén a késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti.

 

A vevő a vételár kifizetése előtt elkezdené az ingatlan felújítását

Erről a felek megállapodhatnak egymással, azonban fontos figyelemmel lenniük arra, hogy mi lesz, ha a vevő a végén valamiért mégsem fizeti ki a vételárat, mert például végül mégsem kapja meg a várt összegű kölcsönt a banktól? Így könnyen kialakulhat az a helyzet, hogy a vevő egy félig felújított, lakhatatlan ingatlant kap vissza, vagy a vevő bár már sok pénzt fordított az ingatlanra, azon olyan dolgokat épített át, ami az eladó számára nem bír értékkel (pl. kicserélte a csempét a fürdőszobában). Jogszabály alapján ilyen esetben az eladó azt az összeget köteles megtéríteni a vevő részére, amely összeggel az ingatlan értéke emelkedett, és nem azt, amelyet a vevő elköltött a felújítás során (hiába költött el tehát a vevő például 5.000.000,- Ft-ot a felújításra, ha az ingatlan étéke ennek következtében csak 1.000.000,- Ft-tal emelkedett, akkor csak ezt követelheti az eladótól). Ha a felek egymás között nem jutnak egyezségre az értéknövekedés összegében, akkor végső sorban peres úton, igazságügyi szakértő bevonásával rendezhetik a kérdést. Az ilyen jellegű jogvitát a felek leginkább úgy tudják elkerülni, ha az eladó csak a teljes vételár kifizetését követően adja a vevő birtokába az ingatlant. A szerződéskötés és a birtokbaadás közötti idő általában a vevő számára lehetőséget biztosít, hogy alaposan megtervezze és megszervezze az esetleges felújítást.

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:579. – 6:582.§ szakaszai

A JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGODÁS

6:579. § [Jogalap nélküli gazdagodás]
(1) Aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni.
(2) Nem köteles visszatéríteni a gazdagodást, aki attól a visszakövetelés előtt elesett, kivéve, ha
a) rosszhiszeműen jutott a gazdagodáshoz; vagy
b) a gazdagodás megszűnésével kapcsolatban felróhatóság terheli.
6:580. § [Az érték megtérítése]
Ha a vagyoni előnyt természetben visszaszolgáltatni nem lehet, annak értékét kell megtéríteni.
6:581. § [Az életfenntartás céljára adott juttatás visszakövetelése]
Az életfenntartás céljára adott és arra felhasznált juttatást jogalap nélküli gazdagodás jogcímén visszakövetelni nem lehet, kivéve, ha a juttatást bűncselekmény útján szerezték meg.
6:582. § [Közös gazdagodók]
A jogalap nélkül közösen gazdagodók egyetemlegesen felelnek a gazdagodás visszatérítéséért.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsorolásra kerül néhány olyan kockázat, amely az ingatlan-adásvétel során felmerülhet az eladó szempontjából.  A lista természetesen nem lehet teljeskörű, célja mindössze annak bemutatása, hogy a helyesen megválasztott szerződéses konstrukció jelentősen csökkentheti az ügyeleti kockázatot.